Bản tin Ngày mới ngày 18/03/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Quản lý nghiêm kinh doanh vận tải hàng hóa.

- Cảnh báo tình trạng phá rừng ở Tây Nguyên.