Bản tin Trưa ngày 06/1/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Tháo gỡ vướng mắc trong xác định doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.

- Nỗ lực gỡ "thẻ vàng" thủy sản.

- Vững vàng biên giới lòng dân.

- Công bố kế hoạch cụ thể cuộc họp Hội đồng Nga - NATO.