Bản tin Trưa ngày 10/7/2024 có những nội dung chính sau đây:

Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm.

- Dấu ấn về tinh thần thể thao đoàn kết.

- Đàm phán ngừng bắn ở Gaza được nối lại.