Bản tin Trưa ngày 24/4/2024 có những nội dung chính sau đây:

"Điện Biên Phủ - Núi vọng sông rền".

- Tổ chức trang trọng các hoạt động kỷ niệm của quân đội.

- Nới điều kiện sở hữu nhà ở xã hội.