Phải cụ thể hóa các mục tiêu chuyển đổi số theo từng lĩnh vực: quản lý công việc, quản lý con người, quản lý vũ khí trang bị, và quản lý các hoạt động. Chuyển đổi số phải gắn chặt với yêu cầu xây dựng lực lượng: “tinh, gọn, mạnh” Đó là một số nội dung chỉ đạo của Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách hành chính và chuyển đổi số Bộ Quốc phòng khi chủ trì kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Binh chủng Thông tin Liên lạc vào sáng ngày 20/11/2023.