Phát tán những thông tin sai lệch, bịa đặt hòng phủ nhận những thành tựu của công tác đối ngoại; xuyên tạc quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và quan hệ của Việt Nam với các nước đối tác gây nghi kỵ quan hệ giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới là những thủ đoạn hết sức nguy hiểm trong chiến lược diễn biến hòa bình mà các thế lực thù địch phản động, những kẻ cơ hội chính trị đang ráo riết thực hiện với mưu đồ đen tối nhằm hạ thấp vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, phá vỡ môi trường hòa bình và phát triển của đất nước. Trong chương trình Nhận diện sự thật - Số 159, mời quý vị và các đồng chí cùng chúng tôi bàn luận và làm rõ những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động đối với lĩnh vực đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Chương trình có sự tham gia của khách mời là Thiếu tá, TS. Trần Việt Hưng - Giảng viên Quan hệ Quốc tế, Khoa CNXHKH, Học viện Chính trị.