Nhìn cuộc đấu tranh dành đọc lập và bảo vệ của dân tộc ta, nhất là trong 1000 năm Thăng Long, có một vấn đề nổi lên đã trở thành quy luật đó là: Dân tộc ta luôn phải đối đầu với kẻ thù xâm lược có tiềm lực về quân sự. Vì vậy, để chiến thắng kẻ thù cha ông ta đã vận dụng linh hoạt sức mạnh tổng hợp, không chỉ đánh địch bằng tinh thần và lực lượng của cả nước mà còn đánh địch bằng mưu, kế, thế trận...