Các thành viên HTX Cựu chiến binh Hán Đại gắn kết với nhau trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ và tự chịu trách nhiệm nhưng cùng hướng tới mục tiêu xây dựng hợp tác xã vững mạnh. Quy mô của các loại hình sản xuất kinh doanh tuy còn hạn chế nhưng đó sẽ là tiền đề vững chắc để hợp tác xã Cựu chiến binh Hán Đại vươn lên, lan tỏa phong trào làm kinh tế ở địa phương.