Gần hai năm trở lại đây, với sự phát triển của nền giáo dục thế giới, Học viện Hải quân - một trong những trường đại học đầu tiên trong quân đội tiếp thu và phát triển phương pháp đào tạo mới theo tiêu chuẩn CDIO. Thực chất CDIO là một giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đaị học đáp ứng theo yêu cầu xã hội trên cơ sở xác định chuẩn đầu ra, từ đó thiết kế chương trình, kế hoạch đào tạo một cách khoa học, hiệu quả. Đây được coi là khung chuẩn, một công nghệ đào tạo tiên tiến để đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo sĩ quan Hải quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với phương pháp này giữa nhà trường - nơi đào tạo nguồn nhân lực và đơn vị - nơi tiếp nhận sử dụng nguồn nhân lực sẽ có khoảng cách gần gũi hơn, hiểu nhau hơn và học viên sẽ có những kỹ năng toàn diện hơn.