05/6 là Ngày Môi trường thế giới. Chủ đề năm nay là "Giải pháp cho ô nhiễm nhựa", trong đó tập trung thực hiện chiến dịch "Chống ô nhiễm nhựa" với mong muốn kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa, hướng tới lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên.