Ở những nơi sâu nhất của Nam Mỹ sáu người bình thường sẽ bị bỏ rơi trong sáu cực sinh thái, rừng nhiệt đới, núi. Họ đặt mình vào đất ngầm nước, lãnh nguyên, đồng bằng hơn 60 ngày. Không có giải thưởng, nhiệm vụ của họ là sống sót qua sáu cực sinh thái.