Là một người trách nhiệm, nỗ lực với công việc, hình ảnh Trung úy QNCN Vũ Thị Ngọc Hà - Phòng Tham mưu Đào tạo, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Cảnh sát biển - luôn ghi dấu trong lòng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ toàn đơn vị như một tấm gương sáng để học tập, noi theo.