Trong mục hộp thư Truyền hình sẽ là những giải đáp của đồng chí: Lê Văn Phúc – Phó Trưởng ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm xã hội Việt Nam về chính sách bảo hiểm y tế đối với người có công luôn được Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực quan tâm. Cụ thể mức hưởng các mã bảo hiểm được quy định như thế nào chúng ta sẽ nghe những giải đáp trong bản tin.