Năm 2017, Tiểu đoàn 303 - Trung đoàn 584 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk được giao nhiệm vụ tiếp nhận và tổ chức huấn luyện các chiến sĩ mới cho các đơn vị của địa phương. Các chiến sĩ nhập ngũ đợt này đa phần đều là con em các dân tộc nên trình độ nhận thức không đồng đều; lúc mới vào đơn vị mỗi người một tính cách, một thói quen, một tập quán sinh hoạt riêng. Nhưng với sự giúp đỡ của những người đi trước, nhất là của đội ngũ cán bộ khung, các chiến sĩ mới đã nhanh chóng thích ứng với môi trường mới, coi nhau như anh em một nhà, đoàn kết chung lòng cùng phấn đấu vươn lên.