Phóng sự ảnh - Số 1590: "Huấn luyện chiến sỹ mới ở eBB3, Quân đoàn 4".