Thi đua là xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong mỗi tập thể, mỗi cá nhân, tạo động lực thúc đẩy quá trình thực hiện nhiệm vụ. Là những việc làm cụ thể hàng ngày của mỗi quân nhân theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Chính tình yêu và trách nhiệm với đơn vị đã thôi thúc Thượng tá Nguyễn Văn Tú tự học, tự rèn, tự nêu gương trở thành người chỉ huy mẫn cán, làm tốt nhiệm vụ canh trời miền Trung Tây Nguyên.