"Học với hành phải đi đôi. Học mà không hành thì học vô ích.

Hành mà không học thì hành không trôi chảy"

(Trích bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về công tác huấn luyện và học tập, tháng 5/1950)