"Tri thức là vốn liếng quý báu của dân tộc"

(Trích trả lời phỏng vấn phóng viên quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22/6/1947)