Viết tiếp những trang sử hào hùng của các thế hệ đi trước, cán bộ chiến sĩ bộ đội Biên phòng Quảng Nam hôm nay nguyện son sắt một lòng vì mục tiêu lý tưởng cao đẹp mà Đảng, nhân dân đã lựa chọn, đó là bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biên giới, biển đảo Tổ quốc, bảo vệ bình yên cho nhân dân, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, mục tiêu ấy luôn luôn là mệnh lệnh vang lên từ trái tim những người lính biên phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.