Để xây dựng chính quy trong công tác hậu cần, từ đầu năm nay Quân chủng Hải quân đã có hướng dẫn thí điểm đổi mới phương thức phục vụ và xây dựng môi trường văn hóa trong mỗi bữa ăn của bộ đội ở một số đơn vị. Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 là một trong những đơn vị đang thực hiện thí điểm theo hướng dẫn này.