NATO công bố khái niệm chiến lược mới, trong đó, xác định các mối đe dọa và thách thức cho an ninh khu vực và vạch ra đường hướng giải quyết những thách thức đó.