Mới đây, Văn phòng Chính phủ có thông báo, xét đề nghị của Bộ Quố phòng về việc ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tổng kết thi hành pháp luật về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.