Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Kế thừa truyền thống, phong cách đấu tranh ngoại giao quân sự của dân tộc Việt Nam, được tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh soi đường, cán bộ, chiến sĩ Cục Đối ngoại qua các thời kỳ đã góp công sức, trí tuệ, xương máu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.