Công tác phòng chống dịch Covid-19 đã chuyển sang giai đoạn mới phức tạp hơn, Bộ Quốc phòng triển khai nhiều biện pháp quyết liệt quyết tâm không để dịch bệnh lây lan vào quân đội và hỗ trợ nhân dân chống dịch.