Những nội dung chính có trong chương trình Quán thể thao - Số 2  có những nội dung chính sau đây:

- Lịch sử 24 năm quả bóng vàng Việt Nam.

- Ai sẽ là chủ nhân của quả bóng vàng Việt Nam 2019.