Mùa đông năm 1946, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với cả nước, quân dân Hà Nội đã anh dũng đứng lên chiến đấu với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” cầm chân địch suốt 60 ngày đêm để tạo điều kiện cho cả nước chuyển sang thời kỳ chiến tranh, mở đầu cuộc trường kỳ kháng chiến thần thánh của dân tộc. “ Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” là biểu hiện cao nhất, tư tưởng “Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do” của quân, dân ta.