Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 80 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95 và Nghị định số 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Nghị định 80 chính thức có hiệu lực ngày 17/11.