Phụ cấp đối với đội tìm kiếm, quy tập ở ngoài nước:

Điểm a,b,c - Khoản 1 - Điều 3 - Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BQP ngày 28 tháng 10 năm 2017 quy định mức phụ cấp khi làm nhiệm vụ ở ngoài nước: Trong thời gian trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ngoài chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ theo quy định, đội tìm kiếm, quy tập còn được hưởng các phụ cấp sau:

a) Phụ cấp 100% mức tiền lương cấp bậc quân hàm hoặc ngạch, bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đối với người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm hiện hưởng đối với hạ sĩ quan, binh sĩ.

b) Phụ cấp khu vực: Mức 1,0 so với mức lương cơ sở.

c) Phụ cấp trách nhiệm: Mức 0,5 so với mức lương cơ sở.