“Xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết tốt; Quản lý, rèn luyện đảng viên tốt; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; không để chi bộ yếu kém; không có đảng viên vi phạm kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ; không có đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” – Đó là những nội dung mà Sư đoàn 968, Quân khu 4 đã và đang làm trong thực hiện phong trào xây dựng chi bộ “ba tốt, ba không”. Và để phong trào đạt hiệu quả cao, từng tháng, quý, mỗi chi bộ căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị để chọn nội dung tổ chức thực hiện.