Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng Quân đội, Công an đã triển khai hiệu quả Nghị định số 03 năm 2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Trong đó, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Đặc biệt hai lực lượng phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19.