Những nội dung chính trong chương trình Tạp chí Thể thao Quân đội - Số 229:

- Đoàn Thể thao Quân đội tham gia Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 8/2018.

- Phong trào thể dục thể thao tại trường học.