Mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu về quy định huy động người, tàu thuyền và phương tiện, thiết bị kỹ thuật dân sự - Phần 4 trong chương trình Thư viện quốc phòng - Số C312.