Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với các sáng tác về chủ đề phòng chống Covid-19.