Mặc dù trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn nhiều khó khăn về phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật và điều kiện làm việc, nhưng với tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, Tiểu đoàn Vận tải 752 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, tiếp tục khẳng định truyền thống của Tiểu đoàn Vận tải chính quy - an toàn - hiệu quả.