Việt Nam chính thức gia nhập Liên Hợp Quốc ngày 20/9/1977. Qua hơn bốn thập kỉ, từ thành viên còn bỡ ngỡ khi vừa gia nhập sau chiến tranh tới thành viên tích cực trong nhiều vấn đề của Liên Hợp Quốc, vị thế của Việt Nam đã thay đổi rất nhiều. Có thể thấy, việc gia nhập tổ chức này đã mở ra một mốc son lịch sử cho hội nhập và phát triển của Việt Nam, khẳng định đường lối ngoại giao nhất quán và trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định của khu vực cũng như thế giới.