Tái hiện lễ Oc Om Bok, giới thiệu Chầm riêng Chà pây, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của dân tộc Khmer hay lễ dâng y Kathina... là các hoạt động nổi bật đang diễn ra tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam. Với chủ đề "Ấn tượng miền Tây", các hoạt động này diễn ra xuyên suốt trong tháng 10.