Bản tin Ngày mới ngày 10/11/2023 có những nội dung chính sau đây:

Sẽ nâng mức giảm trừ gia cảnh tính thuế cá nhân.

- Định hình nền kinh tế số tương lai.