Bản tin Ngày mới ngày 12/09/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Nâng cao chất lượng cho trái cây Việt Nam khi xuất khẩu.

- Triển lãm công nghệ - tương lai không giới hạn.