Bản tin Quốc tế ngày 24/3/2023 có những nội dung chính sau đây: