Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 367 có những nội dung chính sau đây:

- Nâng cao trình độ chuyên môn thông qua các hoạt động đối ngoại quốc phòng.

- Nơi Việt Nam sẽ triển khai Đội Công binh Gìn giữ Hòa bình.