Một loạt các "Vùng xanh" bao quanh khu vực Hà Nội được lập ra và người dân cắt cử nhau chốt trực ngày đêm. Họ vừa tuyên truyền, vừa kiểm soát nghiêm ngặt quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào khu dân cư chưa có dịch.