Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025.