Phóng sự ảnh - Số 2876: Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội lần thứ 10 năm 2023.