"Dân ta yêu tự do, độc lập, trọng hòa bình, tín nghĩa"

- Trích lời kêu gọi nhân dân thi hành đúng Hiệp định Sơ bộ Việt - Pháp ngày 16/3/1946 -