Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội, nhất là đối với lực lượng vũ trang bao gồm Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân mà trọng tâm là Quân đội Nhân dân. Đây là một trong những thủ đoạn hết sức tinh vi, nguy hiểm mà các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch, phản động đang ra sức thực hiện trong chiến lược diễn biến hòa bình nhằm xóa bỏ chế độ xã hội và nhà nước ta.