Thư viện quốc phòng - Số 352: "Mục đích kiểm tra trình độ kỹ năng nghề".