Mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu nguyên tắc phối hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam với cơ quan, tổ chức, lực lượng chức năng trong chương trình Thư viện quốc phòng - Số C295.