Qua 40 năm vinh dự được mang tên Bác, cùng với truyền thống lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc vẻ vang, hào hùng của mình, Thành phố Hồ Chí Minh đã vươn lên phát triển mạnh mẽ, đi đầu cả nước trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế... Với sự chủ động đổi mới đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang dần khẳng định vị thế là một đô thị năng động của Đông Nam Á, được bạn bè quốc tế biết tới như một thị trường đầy tiềm năng cho hợp tác, đầu tư.