Với những kết quả đạt được nhiều năm liên tục, Hội Phụ nữ Bệnh viện Quân y 354 đạt vững mạnh, được cấp trên biểu dương, khen thưởng. Năm 2018, tập thể phụ nữ Bệnh viện Quân y 354 được Tổng cục Chính trị tuyên dương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.