Công tác đảm bảo xăng dầu là một bộ phận hữu cơ không thể thiếu của ngành Hậu cần Quân đội, trực tiếp quyết định sự vận hành của các trang bị khí tài. Mục tiêu trước mắt và lâu dài của ngành Xăng dầu Quân đội Nhân dân Việt Nam là nâng cao năng lực toàn diện, thực hiện tốt chức năng thăm mưu và bảo đảm đầy đủ, kịp thời xăng dầu cho các nhiệm vụ quân sự Quốc phòng.